Säännöt

Persialaiskissat ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Persialaiskissat r.y. ja kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toimenlaatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea exotic- ja persialaiskissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä kissaroduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Toimintaan sisältyy eläinsuojelutyön tukeminen mahdollisuuksien mukaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja julkaisutoimintaa
– järjestää kissanäyttelyjä
– ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianomaisen luvan.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki exotic- ja persialaiskissoista kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia tai perhejäseniä. Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Varsinaisilta ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka toiminnallaan ja käyttäytymisellään on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätöksen tekee hallitus, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä kannattaa toimenpidettä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisinsaamiseen.

4. Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt esim. rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla.

Vuosittain pidetään kaksi kokousta, vuosi- ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8.Vuosikokous
Pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

9. Syyskokous
Pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun 15. päivää.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. Päätetään jäsenmaksuista
7. Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan jäsenlehden toimittaja sekä rotuneuvojat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymät 2.10.2008